VIRTUÁLNÍ REALITA MŮŽE PŘIBLÍŽIT ŽIVOT LIDÍ S DEMENCÍ

Studenti Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) se podívali na svět očima lidí s demencí. Díky našemu projektu se zúčastnili speciálního semináře, který jim pomocí virtuální reality přiblížil jejich prožitky.

Studenti sociální práce na Ostravské univerzitě dostali prostřednictvím virtuální reality možnost poznat život osoby s demencí. I díky spolupráci FSS OU s Asociací poskytovatelů sociálních služeb se v rámci předmětu „Moderní technologie, inovace a výzkum v sociální práci se seniory“ zúčastnili semináře „Demence v obrazech: moderní technologie a jejich využití“. V rámci našeho mezioborového projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ tým FSS OU řeší otázku kvality vzdělávání a praxe sociální práce se seniory prostřednictvím vybraných SMART technologií a využívá k tomu „zážitkovou“ formu výuky. Studenti tak poznali, jaké to je být v těle osoby s demencí a zjistili, jak lze takové osobě pomoci žít co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí.

„S využitím technologie virtuální reality naši studenti poznali svět očima člověka s demencí. Cílem semináře bylo studentům předat zážitkovou formou informace o této nemoci. Prostřednictvím virtuální reality lze lépe porozumět prožitkům člověka s demencí a zároveň zamyslet se nad možnostmi řešení situace takového člověka. Po zážitku prostřednictvím virtuální reality měli studenti za úkol navrhovat a hledat inovativní formy pomoci pro osoby nemocné, ale i pro osoby, nebo instituce, které těmto osobám zajišťují pomoc.“  uvedla členka projektu Mgr. Ivana Kowaliková, Ph.D.

Naplno tak otestovali unikátní aplikaci, která byla vyvinuta v centru Dementia Australia TM v Austrálii. Obsah práce se studenty na FSS OU popsala lektorka MgA. Bc. Lenka Čurdová: „Studenti se zamýšleli nad možnostmi adaptace člověka s touto nemocí, tak aby obnovili jeho dovednosti pro běžný život. Uvažovali nad podmínkami prostředí, ve kterém nemocný člověk žije, nebo se zamýšleli nad možnostmi smysluplného zapojení se do života.“

O demenci se hovoří jako o „tiché epidemii“ 21. století. Demence ovlivňuje myšlení, komunikaci, paměť, chování a schopnost vykonávat každodenní aktivity. Počet lidí s tímto onemocněním dlouhodobě roste. V současnosti se podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti potýká s demencí celkem 159 255 lidí. Odhaduje se, že počet lidí s demencí by mohl být mnohem vyšší. Ne všichni totiž v případě problémů vyhledají odbornou péči. Riziko demence stoupá s věkem, ale nepatří k normálnímu stárnutí. U osob nad 65 let se objevuje demence u jednoho člověka z deseti, u osob nad 85 let tento poměr narůstá na tři z deseti. Nicméně demence může potkat i třicátníky, čtyřicátníky a padesátníky.  „Důležitá je prevence – zejména pravidelný a přiměřený pohyb, vyvážená strava a činnosti, které „trénují“ mozek. Příčiny vzniku nemoci nejsou známy, ale mezi významné faktory vědci řadí kromě vyššího věku a dědičnosti právě nezdravý životní styl.“ doplnila lektorka MgA. Bc. Lenka Čurdová.

V průběhu celodenního semináře studenti poznali reálný život lidí s tímto onemocněním, dozvěděli se spoustu nových informací o průběhu onemocnění, ale taky to, jak lze nabízet pomoc. „Tohle mi pomohlo dozvědět se nové informace ale třeba i to, jak s tím člověkem jednat. Protože někdy nevíte, co těm lidem máte říct…“ uvedla jedna ze studentek.

Zážitková forma výuky a práce se zkušeností je v procesu vzdělávání významná. Studenti zažili na začátku tohoto předmětu, jaké to je být v těle starší osoby. Díky projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ byl do výuky zakoupentzv. gerontooblek,prostřednictvím kterého se studenti dostali do situací, které zažívají senioři běžně. Studenti si například zkusili, jaké to je napít se nebo napsat vzkaz s třesem v rukou, nebo vyjít schody s bolavými koleny. „… mě by třeba nenapadlo, že ten třes rukou způsobí to, že člověk se není schopen podepsat. Když vidím, že se někomu třepe ruka, tak by mě nenapadlo, že to může být až tak omezující v tom praktickém životě.“ popsala zkušenost jedna ze studentek.  

Zvyšování kvality městského prostředí

Další ze série kulatých stolů, které připravujeme v rámci našeho projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452. Tentokrát bude hlavní pozornost věnování kvalitě městského prostředí.

Připraveny jsou hned dva bloky:

Blok A se bude věnovat problematice opětovného využití prázdných prostor ve městě. S pomocí metody “multi-criteria decision analysis” (MCDA) byl vyvinut nástroj, který na základě prostorových faktorů stanovuje vhodnost různých politik pro konkrétní prázdné prostory. Účastníkům budou mimo jiné představeny výsledky expertního dotazníkového šetření, dle nichž byly nastaveny váhy jednotlivých faktorů MCDA, a výstup v podobě indexů vhodnosti u konkrétních prázdných prostor v Ostravě. 

Blok B je zaměřen na kvality městského prostředí pro potřeby chodců, které budou zhodnoceny pomocí námi vyvinutého nástroje Smart urban audit (dále jen SUA). SUA umožňuje tvůrcům politik identifikovat a upřednostňovat projekty a investice směřující k vyšší míře walkability a kvality veřejného prostoru. V rámci diskuse budou mj. představeny výsledky expertního dotazníkového šetření, dle nichž byl nastaveny váhy jednotlivých indikátorů SUA.

PROGRAM

8:30–9:00 ​Registrace​

9:00–11:00 ​Blok A Opětovné využití prázdných prostor ve městě – část 1.

11:00–11:30 ​Pauza, občerstvení

11:30–13:30​ Blok A Opětovné využití prázdných prostor ve městě – část 2.

13:30–14:00​ Pauza, občerstvení

14:00–15:30 ​Blok B Kvality městského prostředí pro potřeby chodců – část 1.

15:30–16:00​ Pauza, občerstvení

16:00–17:30 ​Blok B Kvality městského prostředí pro potřeby chodců – část 2.

17:30 Závěr programu

Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů III

Náš projekt, který stojí na face to face setkávání nebývale zasáhla koronavirová pandemie. Přesto nezadržitelně míříme do finále. Už na podzim se uskuteční závěrečná konference našeho rozsáhlého regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Zatímco loňská konference v aule Ostravské univerzity byla určena převážně partnerských organizacím a institucím zapojeným do projektu, ta letošní by už měla dát více prostoru i externím zájemcům o chytrá řešení.

PŘESNÝ PROGRAM A TERMÍN BUDOU UPŘESNĚNY

Prezentovali jsme se na EXPU v Dubaji

Náš projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ se představil na EXPO 2020 v Dubaji.

Zástupci našeho projektu se na konci března vydali do Dubaje. V rámci světové výstavy EXPO se zapojili do konferece „Smart technologies in Health, Social and Spa Care“, kde prezentovali tématicky relevantní výsledky dosavadních výzkumů našeho projektu – to vše za moderace našeho hlavního garanta docenta Petra Rumpela a účasti velvyslance České republiky v Spojených arabských emirátech inženýra Jiřího Slavíka nebo generálního komisaře EXPO 2020 Jiřího Františka Potužníka.Ve dnech 26. až 30. března navíc byl v Českém pavilonu k vidění poster s informacemi o projektu.

„Kromě aktivní účasti na na konferenci jsme navíc kromě Českého pavilonu navštívili také další pavilony světové výstavy EXPO 2020. Mohli jsme tak obdivovat například Pavilon Sustainability, Mobility nebo národních pavilonů s různými vychytávkami, které třeba pomáhají zvyšovat kvalitu života lidí,“ uzavírá docent Petr Rumpel.

SMART REGION TOUR ODSTARTOVALA U NÁS V OSTRAVĚ!

Ostravská univerzita (OU) hostila ve své aule interaktivní konferenci „SMART REGION TOUR“. Nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. ji připravila ve spolupráci s naším projektem a pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty OU.

Interaktivní konference nabídla vystoupení zástupců Smart City Innovations Institutu, jeho partnerů i zástupců veřejného sektoru, technologických expertů či firem aj. Kromě nich dostali prostor také zástupci našeho projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Docent Petr Rumpel tak účastníkům představil náš projekt, další zástupci projektu – doktorka Katarína Hradská a doktor Ondřej Slach – pak prezentovali výstupy svých experimentálních řešeni.

Účastníci konference oceňovali zejména široký rozptyl témat. Mohli si tak vyslechnout příspěvky, které se týkají telemedicíny, energetiky, komunikace a smart projektů, co reálně pomáhají lidem v obcích a vybraných krajích. Zároveň dostali platformu pro výměnu zkušeností i kontaktů. Záznam konference si můžete pustit na YouTube.

Projekt SMART pomůže s navigací ve vítkovické nemocnici

Kolik času stráví pacient hledáním své ambulance v nemocničním areálu? Je pro něj orientace složitá? A jak mohou moderní technologie pomoci třeba právě při orientaci ve zdravotnickém zařízení? I na tyto otázky mají brzy odpovědět data získaná z nové aplikace, kterou nyní díky našemu projektu testují v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Speciálně vyvinutá navigace má usnadnit pohyb pacienta v areálu.

„I když jsou všechny naše budovy viditelně označeny velkými písmeny a celý areál je také opatřen orientačními tabulemi, snažíme se také zjistit, zda našim pacientům může v orientaci pomoci i mobilní technika,“ říká Mgr. Pavel Michna, MBA, manažer projektu. Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice se tak stala pilotním místem, kde se v rámci Moravskoslezského kraje ověřuje, jak SMART technologie mohou zvýšit komfort, efektivitu a dostupnost péče ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje.

Celé ověření je součástí projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI nesoucího název „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), který získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i Evropské unie. Hlavním řešitelem projektu je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (PřF OU), která kromě společnosti Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. zapojila také další subjekty, jež řeší vliv moderních technologií na život lidí hned v několika oblastech (např. Smart technologie ve zdravotnictví, e-learning, inteligentní management budov atd.).

Po měsících vylaďování je teď vše připraveno. Navigaci pacient nalezne na stránkách navigace.agel.cz, případně na webových stránkách nemocnice. Pro pacienty je rovněž k dispozici navigační kiosek, který je umístěn hned ve vrátnici Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, případně postačí načíst kterýkoliv QR kód navigace, které jsou rozmístěny po areálu nemocnice. „Na každé z budov u vchodu, ale také uvnitř, především u výtahů a na viditelných místech, najde náš pacient tabulky s QR kódy, které si může naskenovat svým chytrým telefonem. Tímto krokem otevře navigaci a zároveň si v ní upřesní polohu, kde se právě nachází,“ dodává Mgr. Michna.

Použití navigace je velmi intuitivní. Na obrazovce se uživateli ukáže úvodní okno, do kterého zadá pracoviště, které chce v areálu nemocnice najít. Dále stačí vyhledat cestu a navigace pacientovi vytvoří grafický, ale také slovní popis trasy na požadované pracoviště. „Data z aplikace nyní budeme monitorovat a věříme, že nám ukáží, zda a jak pacient využívá mobilní technologie, zda je takovýto přístup pro něj ulehčením a komfortem,“ poznamenává na závěr manažer projektu Mgr. Pavel Michna, MBA.

Projekt v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice běží pod záštitou Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL o.p.s. a jeho cílem je zintenzivnit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti SMART technologií.

Zprávu najdete zde.

Zkušenosti se vzděláváním seniorů ve SMART technologiích

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl v rámci našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Tentokrát se zaměříme na zavedené metodiky vzdělávání seniorů ve SMART technologiích a pokrok, který jsme v rámci našeho projektu učinili.

Potvrzení účasti na mailu: Lenka.herokova@osu.cz

SMART REGION TOUR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „SMART REGION TOUR“, která získala záštitu našeho projektu, Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Svazu měst a obcí České republiky i Moravskoslezského kraje. Nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú., konferenci připravuje v aule Ostravské univerzity a zapojí i výzkumníky, kteří řeší SMART řešení v rámci našeho regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Abychom Vám sérii Smart Region Tour více přiblížili, jedná se o soubor interaktivních konferencí v jednotlivých krajích České republiky, na nichž dochází k setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, občané) a jsou zde představeny konkrétní potřeby kraje, které jsou doplněny o stanoviska technologických lídrů a expertů. V rámci konference budou představovány konkrétní projekty a řešení, které byly certifikovány v rámci některého ročníku soutěže Chytrá města.

Konference bude zaměřena na:

 • představení konkrétních řešení v oblasti Smart City v návaznosti na konkrétní potřeby regionu,
 • sdílení příkladů dobré praxe ve využívání postupů a trendů v oblasti Smart City,
 • zajištění větší informovanosti a větší využitelnosti chytrých řešení v regionu,
 • propojení klíčových stakeholderů v rámci kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, akademická sféra, občané).

V rámci řečnických panelů se můžete těšit na:

 • Ing. Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl, energetiku a chytrý region,
 • Mgr. Jan Haničinec – IoT Product Manager, BD SENSORS s.r.o.,
 • MUDr. Katarína Hradská – členka projektu SMART X, Fakultní nemocnice Ostrava,
 • Ing. Andreas Kaulfuss, MBA – CEO, Politinn a.s.,
 • Ing. Kateřina Krpelíková – koordinátorka projektů rozvoje chytrého regionu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
 • Ing. Marek Maťa – obchodní ředitel, DHI a.s.,
 • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. – hlavní garant projektu SMART X, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity,
 • Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. – člen projektu SMART X, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity,
 • Ing. Petr Šprync – Business Developer, NetVoice s.r.o.,
 • doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. – vedoucí, Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Petr Tomáš – statutární ředitel, Smart City Innovations Institut, z.ú.,
 • Ing. Martin Václavek – generální ředitel, ČEZ ENERGO s.r.o.,
 • Mgr. Radka Vladyková – výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR,
 • Ing. Zdeněk Zedníček – obchodní ředitel, Regutec a.s.,

Účast na konferenci je samozřejmě bezplatná, ale s ohledem na omezenou kapacitu je možná pouze po předchozím potvrzení Vaší účasti. Svou účast, nebo účast Vašich kolegů, na konferenci můžete potvrdit prostřednictvím registrace v registračním formuláři.

Registrace účastníků konference bude probíhat v místě konání již od 8.30 hodin.

SMART KONFERENCE NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ NABÍDLA NOVINKY I BILANCOVÁNÍ

Aula Ostravské univerzity v polovině října (14. a 15. 10. 2021) patřila SMART přístupům a řešením. Svůj pohled na Smart Cities, e-government, energetiku či urbánní plánování nabídli odborníci z Česka i zahraničí.

Tisková zpráva

Už podruhé jsme Ostravě nabídli náš pohled na SMART řešení i přístupy. V rámci regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ propojujeme univerzitní výzkumníky s lidmi z praxe. Teď jsme v rámci konference na Ostravské univerzitě otevřeli prostor pro diskusi nad SMART řešeními i další výměnu zkušeností. Řešila a diskutovala se problematika technologických aspektů naplňování konceptu SMART Cities, sociálně-zdravotní tématika a propojení problematiky urbánního plánování s konceptem SMART Cities.

Jsem velice rád, že jsme se zase po delší době mohli setkat osobně, fyzicky. Fyzický kontakt a ta okamžitá interakce jsou sotva nahraditelné tím online přenosem. Takže určitě do budoucna, pokud to jen bude možné, budeme pořádat akce, kde osobní účast bude zárukou jakési kvalitnější výměny informací, než je tomu v online prostředí.

„Jsem velice rád, že jsme se zase po delší době mohli setkat osobně, fyzicky. Fyzický kontakt a ta okamžitá interakce jsou sotva nahraditelné tím online přenosem. Takže určitě do budoucna, pokud to jen bude možné, budeme pořádat akce, kde osobní účast bude zárukou jakési kvalitnější výměny informací, než je tomu v online prostředí,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

První den konference byl otevřený pro veřejnost a vystoupili odborníci z Česka, Polska, Německa a Švýcarska. Až na výjimky šlo především o vystoupení odborníků z partnerských organizací a institucí. Druhý den byl pak ve znamení bilancování a stanovení úkolů pro jednotlivé výzkumné skupiny pro další měsíce.

„V nejbližší době budeme pracovat na případových studiích pilotních projektů, tak aby někdo, kdo chce analogický projekt řešit v jiných městech než v Ostravě, měl od nás k dispozici jakýsi recept a návod. Budeme pracovat na metodikách pro identifikaci problémů ve městech i pro návrhy určitých řešení, které budou reflektovat nejen ekonomické ale i společenské přínosy. V jarních měsících příštího rokuse se chystáme na návštěvu Německa, zejména pak partnerského Fraunhofer Institutu a dalších inovativních měst jako Bottrop, Ludwigsburg nebo Dortmund, kde se chceme blíže podívat na to, jak problematiku využívání informačních technologií v různých oblastech řízení města využívají oni,připojuje Rumpel.

Kromě toho náš projekt v příštím roce čeká další konference, která by měla být mnohem více otevřena externím zájemcům. Ve hře je opětovný návrat do Dolní oblasti Vítkovice, která hostila premiérovou konferenci a dokázala nabídnout adekvátní zázemí i prostor většímu počtu účastníků.

UŽ VE ČTVRTEK BUDE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PATŘIT SMART ŘEŠENÍM

Aula Ostravské univerzity ožije SMART řešeními. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (KSG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) ve spolupráci se společností Beepartner a.s. připravila na 14. a 15. října konferenci, která řeší ty nejinovativnější přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů. Mezi tématy nechybí Smart Cities, e-government, energetika či urbánní plánování.

tisková zpráva

Vědeckovýzkumné centrum pro oblast SMART technologií, které funguje při Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě vzniklo zhruba před 3 lety. V rámci regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ propojuje univerzitní výzkumníky s lidmi z praxe. Hlavně v posledních dvou letech do jeho fungování výrazně zasáhla koronavirová pandemie.

„To dvouleté období pro nás nebylo snadné. Kvůli vývoji jsme mimo jiné museli vloni zrušit už takřka připravenou konferenci a také některé kulaté stoly. Hlavně na začátku jsme se sžívali s přechodem do online prostředí, což jsme zvládli. Myslím, že nás pandemická situace všechny skokově posunula ve využívání nejrůznějších chytrých technologií. Ale přesto, i když online prostor nabízí komunikační alternativu, jsem skeptický a třeba pro potřeby našeho projektu jsou klíčová osobní setkání, která nemůže to až tak úplně nahradit komunikace přes konferenční systémy nebo výměna názorů skrz chytré telefony nebo tablety,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

I kvůli možným omezením proto pořadatelé z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity připravili preventivně i online přenos z čtvrtečního veřejného programu. „Nechtěli jsme riskovat a čtvrteční veřejný program budeme přenášet všem zájemcům. Určitě nás čekají zajímavá vystoupení našich odborníků, zástupců zapojených společností z Česka i externích specialistů z Německa, Švýcarska či Polska. Dotkneme se různých aspektů SMART Cities i jejich pojetí u nás i v zahraničí. Připravena jsou vystoupení zaměřená na digitální inkluzi, navigaci, energetiku, e-government nebo smart urbánní plánování,“ přibližuje docent Rumpel.

Páteční program bude interní hlavně ve znamení bilancování jednotlivých zapojených subjektů a v chystání plánů na nejbližší měsíce. Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Více o události zde.