Informační webinář

Z důvodu zhoršené epidemiologické situaci došlo k odsunutí chystaného kulatého stolu, který zkoušíme alespoň částečně nahradit Informačním webinářem.

– Informace o proběhlých aktivitách

– Možnosti vzdělávání seniorů on-line

– Příprava nového kurzu pro seniory (využití nástrojů pro on-line vzdělávání

– Organizační a technické záležitosti

Kulatý stůl – Chytrý venkov

Mapování aktuálního stavu zavádění konceptu chytrého venkova a sdílení praktických zkušeností. Formulace návrhů pro žádoucí aktivity směrem k „chytrému venkovu“.

Účastníci předběžně: Petr Rumpel (OU), David Kula (BeePartner), Jiří Krist NS MAS, Petr Piekar MAS Pobeskydí, p. Milan Kazda – starosta Kněžice, Mgr. Miloslav Oliva – MAS Pošembeří, Alena Kacířová – starostka Dobratice, doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Mendelova U. Brno), Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. OU, Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. OU, doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.,  doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (UPOL), Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. (ZČU Plzeň), Simona Králová OU, Alexandr Nováček OU,

Budou pozváni/osloveni: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. (Dolní Studénky a SMS); MMR Ing. Ivana Křižanová, MZe Ing. Zuzana Dvořáková, SMOČR Lucie Nencková, Ph.D., MBA; Ing. Ph.Dr. Marek Jetmar KÚ Středočeského kraje, projekt chytrý venkov; Ing. Andrea Čirličová (Ernst & Young);

Předběžný program – změny možné v návaznosti na stávající situaci a opatření v souvislosti s šířením koronaviru a dle účasti:

Průběh: 15´ prezentace dobré praxe s následnou diskusí

9,00-10,00 Úvod, teorie / výzkum: 

doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., Simona Králová

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. – výzkum ve venkovských obcích

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. – zahraniční zkušenosti, energetika na venkově 

dr. Lucie Nencková, Ph.D. 

Diskuse

10,00-11,00 Praxe rozvoje (chytrého) venkova: 

Ing. Jiří Krist – NSMAS, MAS Opavsko 

Milan Kazda – obec Kněžice 

Mgr. Miloslav Oliva – Pošembeří  a PS Chytrý venkov

Diskuse

11,00-11,30 Přestávka a občerstvení

11,30-12,00 Praxe rozvoje (chytrého) venkova: 

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Ing. Ivana Křižanová

Další vystupující po potvrzení prezentace

12,00-13,00 Diskuze a závěry, doporučení

Kulatý stůl Chytrý venkov už napodruhé koronavirová pandemie nezastavila

Kulatý stůl Chytrý venkov se na začátku října (2. 10. 2020) podařilo uskutečnit i přes koronavirová omezení a volební povinnosti některých hostů. Napůl online a napůl živé setkání na hladnovském pracovišti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) nabídlo pohled na aktuální stav i trendy v rámci vývoje venkova.

V rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ se účastníci zaměřili hlavně na otázky spjaté s aplikací chytrých technologií pro rozvoj venkova.

Mezi hosty přímo na místě kromě zástupců domácí PřF OU nechyběli například Ing. Jiří Krist z Národní sítě místních akčních skupin a Místní akční skupiny Opavsko (NSMAS, MAS Opavsko); PhDr. Kateřina Čadilová – místostarostka Mukařova; Ing. Radim Sršeň, Ph.D. z Výboru regionů Sdružení místních samospráv České republiky nebo Lucie Nencková, Ph.D., MBA z Institutu pro společnost 4.0. Na dálku se pak připojili například doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. z Mendelovy univerzity v Brně; Annika Meier z německého Fraunhofer IESE Kaiserslautern; Milan Kazda – starosta Kněžic a další.

Hosté tak nabídli pohled na venkov v různých oblatech. Nevyhnuli se energetice, čerpání dotací a slovům o důležitosti spolupráce.

„Potřebujeme kvality a znalosti, které nás přenesou do 21. století, jež nebude snadné. Tempo změn je nepřirozené pro běžného člověka a tím tuplem pro konzervativní venkovany. Nastává dichotomie konzervativní venkov a rychlé tempo změn. Pokud chce náš venkov přežít, tak se nějakým svým způsobem musí přizpůsobit a přebírat z měst, z jiných venkovů i časů dobré zkušenosti a modifikovat si je pro sebe,“ líčil při své prezentaci například Ing. Jiří Krist z NSMAS, MAS Opavsko.

Prezentace vždy doplnily také diskuzní bloky, do kterých se zapojovali hlavně fyzicky přítomní účastníci. Říjnový kulatý stůl naznačil také další možná témata pro budoucí setkání.

 „Chceme přispět do širší debaty stranou určitých opatření směrem k orgánům – ať už na úrovni krajů nebo ministerstva pro místní rozvoj. V současnosti je dle mého názoru problematika smart venkova totiž pojímána hodně volně,“ říká za pořadatelský tým Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

PREZENTACE K NAHLÉDNUTÍ

ZÁZNAMY KULATÉHO STOLU

Informatici ostravské Přírodovědecké fakulty řešili možnosti snímačů pro měření kvality ovzduší

Září na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity nabídlo další ze série kulatých stolů. Vědci se zaměřili na celý proces měření veličin kvality ovzduší a meteorologických veličin. A to od jejich přenosu, přes sběr, vyhodnocení, interpretaci až po vizualizaci.

V rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“ se účastníci zaměřili ve velkém také na kalibraci všech snímačů v rámci senzorické sítě.

„Nejzásadnějším přínosem bylo snad první setkání odborníků napříč organizacemi a seriózní otevření tématu měření kvality ovzduší pomocí levných snímačů. Důležitým výsledkem celé debaty je, že by bylo vhodné, aby vznikla minimálně určitá metodika k použití těchto snímačů pro běžné ale i odborné uživatele, jelikož měření pomocí těchto cenově dostupných technologií skýtá mnohá úskalí,“ říká za pořadatele z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Zároveň věří, že na setkání se podaří navázat další debatou a to i virtuální formou. Ještě tento rok chce s kolegy otestovat vlastní prototyp měřicí stanice, kterou vyvíjejí na Katedře informatiky a počítačů PřF OU.

Kulatý stůl: Zkušenosti se vzděláváním seniorů ve SMART technologiích – aktivní přístup seniorů

Další ze série kulatých stolů, které řeší digitální inkluzi seniorů. Tentokrát půjde hlavně o diskuzi, týkající se dalšího postupu pro vzdělávání seniorů a přípravy budoucích lektorů. Součástí programu budou i první zkušenosti seniorů s lektorováním kurzů a výpomocí v rámci sociálních služeb. Kulatý stůl bude rovněž věnován alternativním formám vzdělávání, které jsou zvláště aktuální v souvislosti s koronavirovou epidemií, ale nejen s ní. Kromě řešitelů projektu a samotných seniorů, by se měli kulatého stolu účastnit také zástupci Magistrátu a městských částí, jejichž aktivní přístup je klíčový.

Prosíme o potvrzení účasti do 15. 10. 2020 paní Lence Herokové, emailem: lenka.herokova@osu.cz nebo tel. 553 46 2115. V případě jakékoliv změny vás budeme emailem obratem informovat.

MOŽNOST ZMĚNY PROGRAMU VYHRAZENA V NÁVAZNOSTI NA PLATNÁ AKTUÁLNÍ KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ.

Máme za sebou první letní SMARTX školu

Ostravské pracoviště partnerské společnosti BeePartner a.s. hostilo letní SMARTX školu. Ta nabídla živé debaty, výměnu zkušeností z oblasti smart technologií nebo kreativní kulaté stoly, na kterých účastníci řešili například využití budovy někdejší Výklopny v areálu Dolní oblasti Vítkovice.

Setkání specialistů z řady institucí i firem v rámci projektu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve mestech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) bylo v režii společnosti BeePartner, a.s. a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Tématicky se odborníci od 27. 7. do 30. 7. 2020 dotkli oblasti energetiky v době zelené transformace v Evropě ale i role člověka v měnící se společnosti v kontextu chytrých technologií.

Díky setkání odborníků z praxe a špičkových teoretiků z jednotlivých oblastí probíhaly nejen živé debaty, ale došlo k navázání partnerství i spolupráce na připravovaných projektech. Např. středeční program se nesl v duchu tématu decentralizace energetiky a přinesl účastníkům kromě osvěty v daném tématu také inspiraci v podobě konkrétních projektů výzkumníků UCEEB a CENET. V rámci odpoledního programu pak došlo k diskusi a modelování potenciálních rozvojových projektů využití chytrých technologií v energetice a bydlení v rámci městské laboratoře v Karviné.

„Na setkání se potvrdilo, že se máme čím vzájemně obohatit. Pohledy a přístupy lidí z univerzitního a privátního sektoru jsou mnohdy rozdílné, ale právě v tom lze najít velkou hodnotu. Ve vzájemné inspiraci, ve společném tvoření. Jsem rád, že se setkání v rámci letní školy podařilo, že jsme se mohli díky zlepšené situaci s šířením COVIDu-19 setkat osobně a navázat nová partnerství,“ říká ředitel společnosti BeePartner, a.s. Ing. David Sventek, MBA.

Spolu s kolegy navíc nevylučuje další pokračování tohoto formátu akce, neformálně označované jako Letní škola. V budoucnu by tak mohlo jít o pravidelnou platformu nejen pro další vzdělávání, ale zejména pro setkávání partnerů potřebných pro přípravu inovativních projektů v rámci rozvoje strukturálně postižených regionů.

Společnost BeePartner, a.s. dál pokračuje v rozpracování experimentálních ověření, které se primárně věnují problematice z oblasti využívání vodíku, nakládání s CO2, či zvýšení efektivity a resilience kulturní infrastruktury díky smart muzeím. Právě prohlídkou připravovaného sídla nového muzea v Dolní oblasti Vítkovice se program letní SMARTX školy uzavřel.

Vybraní ostravští senioři pomůžou vrstevníkům s nástrahami SMART technologií

Výzkumný tým Ostravské univerzity (OU) vyškolí seniorské lektory pro speciální kurzy. V budoucnu pomůžou zvyšovat digitální gramotnost seniorů napříč Ostravou. Elektronicky zatím vědci oslovili 45 seniorů, kteří mají za sebou kurzy SMART technologií. 

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity při kulatém stolu

Zástupci katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU v minulosti nabídli kurzy SMART technologií zhruba stovce seniorů. Zhruba čtvrtina z nich do budoucna zvažuje svou lektorskou roli v dalším běhu kurzů, pro které spojili síly výzkumníci z Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálních studií OU. Výzkumníci tak chtějí naplno otestovat možnosti e-learningových programů, které připravili v rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). I díky podpoře Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) a přízni zástupců městských částí teď budou zkoumat další možnosti digitální inkluze. 

Výzkumníci se chtějí zaměřit především na přípravu seniorských lektorů, kteří by od příštího roku mohli v ostravských městských částech působit jako dobrovolníci a učit uživatele sociálních služeb práci s tabletem i základy internetu.

„Bohužel jsme kvůli pandemii koronaviru úplně nemohli dokončit vyhodnocení prvního běhu kurzů Základy SMART technologií. Počítáme s tím, že vše dotáhneme na podzim a zároveň naplno spustíme druhý běh pro lektory. Oslovili jsme zatím 45 seniorů, kteří se v době omezení zapojili do našich online kurzů,“ vysvětluje za výzkumný tým Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

I v návaznosti na platná opatření musela s kolegy přehodnotit některé plány. Setkání se seniory tak zatím výzkumníci odsunuli na podzim.

„Zatím je na univerzitní půdě povoleno pořádat akce pro maximálně 15 lidí. Doufáme, že nejpozději v září by se mohlo uskutečnit úvodní setkání, kde bychom dořešili podobu spolupráce se seniory, strukturu a obsah individuálních školících aktivit, finanční náklady a zanalyzovali možná rizika pro další běh kurzů. Koneckonců koronavirová pandemie ukázala důležitost SMART technologií ve vzdělávání,“ dodává Telnarová.

Pokud tak nedojde k dalším komplikacím, měli by v budoucnu na půdě města Ostravy zajišťovat seniorské kurzy právě vyškolení lektoři z řad seniorů.

Hlavním řešitelem projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). Kromě zástupců Ostravské univerzity na projektu spolupracuje dalších 8 subjektů – Slezská univerzita, BeePartner a.s.; ČEZ ESCO, a.s.; AUTOCONT a.s.; Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s; ARRIVA Morava a.s.; německý Fraunhofer IAO a Moravskoslezské inovační centrum, a.s.

Připomínka naší první SMART konference

Pokud se chcete mírně vrátit v čase, připomenout si závěr listopadu v ostravském BrickHouse a na Přírodovědecké fakultě, pak máte jedinečnou příležitost. Celý projekt SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), aktuální situaci v Moravskoslezském kraji, trendy i plány přiblížili ve vysílání televize POLAR hlavní garant doc. RNDr. PETR RUMPEL, Ph.D. a ředitel strategie společnosti BeePartner Ing. DANIEL KONCZYNA. Více zde.

Přednáška – věznění, svoboda a technologie

Přednáška klinické psycholožky Dr. Daniely Kantorové působící na Wright Institute v Berkeley v USA se uskuteční v rámci projektu „Smart technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“.

Přednáška, kterou připravila Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Spojené státy americké dnes vězní více než dva milióny lidí, převážně afroamerického a hispánského původu. Mnozí tento systém hromadného věznění chápou jako další fázi rasového útlaku, navazující na segregaci a otrokářství. Vývoj neurověd, z nichž vychází nové technologie dohledu a kontroly občanů, přináší mnoho otázek, zda se nejedná o další modernizovanou podobu útlaku navazující a podporující ty předchozí. Přednáška se bude zabývat otázkami, zda nové technologie v sobě mají zabudované rasové předsudky, jakým způsobem by mohly ještě dále rozšířit hromadné věznění v USA, a co to všechno znamená pro všechny, kteří usilují o reformy i radikální změnu vězeňského systému v USA.

MEDAILONEK PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Daniela Kantorová získala doktorát v klinické psychologii na Wright Institute v Berkeley, kde v současnosti také pracuje a řídí program klinické praxe „Contra Costa High Schools“, kde se doktorandi učí poskytovat psychoterapii zaměřenou na psychologické trauma studentům středních škol. Dr. Kantorová také působí jako konzultantka a supervizorka pro „Wright Institute Sanctuary Project“, který školí doktorandy k přípravě psychologických posudků doplňujících žádosti o azyl. Dr. Kantorová učí kurzy o psychologickém traumatu, psychobiologii, a advokacii ve vězeňském systému. K jejím zájmům patří komunitní organizování proti rasismu, a budování spolupráce mezi pracovníky z oblasti duševního zdraví a aktivistickými organizacemi. Dr. Kantorová byla zvolená prezidentkou organizace „Psychologists for Social Responsibility“ pro rok 2020, a je členkou řídícího výboru organizace „Anti Police-Terror Project“. Ve volném čase ráda píše poezii a věnuje se fotografii.

Máme za sebou naši první SMART konferenci!

Ostrava zažila SMART maraton. Konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů, kterou společně připravila katedra sociální geografie a regionálního rozvoje ostravské Přírodovědecké fakulty a společnost BeePartner, nabídla vystoupení odborníků na chytré technologie i pohled na jejich využití v praxi.

Dvoudenní konference přivábila do Ostravy 26. a 27. listopadu zástupce měst, krajů, ministerstev, odborných organizací i specialistů na SMART technologie z celého Česka i zahraničí. Uskutečnila se v rámci projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Kromě prezentací aktuálních trendů v oblasti SMART, diskuzních bloků i představení konkrétních SMART řešení na účastníky čekala také prohlídka Dolní oblasti Vítkovice nebo networkingový večer. Kromě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konání konference podpořil také Moravskoslezský kraj – a to dotací 70 tisíc korun.

Vše proběhlo přesně podle našich představ a soudě dle ohlasů účastníků se nám podařilo uspořádat konferenci, která se odborností i úrovní vyrovnala podobným akcím v Brně i v Praze,“ říká hlavní garant projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

První den konference se uskutečnil v prostorách Brickhouse v Dolní oblasti Vítkovice, druhý pak proběhl na Přírodovědecké fakultě OU. Program byl zaměřen jak na trendy a vize v zavádění SMART řešení, tak na představení jejich praktických dopadů na život obyvatel – a to nejen v oblasti veřejné správy ale i v tematických okruzích building performance, čistá mobilita, telemedicína nebo digitální inkluze. Ze setkání s vystupujícími z českých i zahraničních měst, obcí, regionálních organizací i institucí mohou do budoucna těžit všichni partneři projektu – výzkumníci Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě; BeePartner a.s.; ČEZ ESCO, a.s.; AUTOCONT a.s.; Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s; ARRIVA Morava a.s.; německý Fraunhofer IAO a Moravskoslezské inovační centrum, a.s. Pro všechny tak šlo o výjimečnou příležitost k ověření aktuální situace.

„Chci hlavně poděkovat za partnerství, protože tady se ukazuje, že když se partneři dlouhodobě propojují, tak to přináší podobné efekty jako na konferenci. Jsem rád i za zahraniční hosty. Přinášejí globální rozměr, který bychom si měli v Ostravě velmi považovat. Pestrost prezentací i inspirativnost mnohých představených nápadů je přenositelná, na což sázíme. I podle toho, co tu bylo k vidění, si myslím, že koncepce SMART cities postupně směřuje zpátky k lidem. Tedy od technologií k přemýšlení o řešeních blízkých přírodě a lidem. A to by mohlo být tím light motivem celé naší spolupráce,“ potvrzuje ředitel společnosti BeePartner Ing. David Sventek, MBA.

Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice.