Partneři

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita byla založena 28. září 1991. Je institucí, která je připravena vnášet do regionálního prostředí progresivní tendence evropské vzdělanosti a svou roli spatřuje převážně v rozvíjení humanitních, lékařských, přírodovědných a uměleckých oborů v regionu spojovaném zejména s průmyslem. Hlavním posláním univerzity je poskytování profesionálních služeb ve vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu a podpora nových nápadů a inovací. V současné době tvoří Ostravskou univerzitu 6 fakult (Fakulta umění, Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta) a dva vědecké ústavy. Prvním je Centrum excelence IT4Innovations – divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, který se zaměřuje na rozvoj speciálních matematických metod a dalších oborů patřících do soft computing. Druhým pak Evropský výzkumný institut sociální práce, který řadí mezi své hlavní cíle podporu odborného růstu nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků. Ostravská univerzita má zhruba 1200 zaměstnanců. Převážnou většinu tvoří akademičtí a vědečtí pracovníci. Ostravská univerzita je hlavním předkladatelem projektu, přičemž do výzkumu se zapojí primárně zástupci Přírodovědecké fakulty a vědecké týmy z Fakulty sociálních studií a Lékařské fakulty.

Fraunhofer IAO

Fraunhofer IAO je členem společnosti Fraunhofer Society se sídlem v Mnichově v Německu. Společnost Fraunhofer byla založena v roce 1949 a zaměstnává více než 24 000 výzkumných pracovníků na 66 institucích a výzkumných pracovištích po celém Německu. Společnost Fraunhofer má celosvětovou působnost s dalšími 60 institucemi po celém světě v USA (Boston, Newark, San Jose, Maryland), Jižní Americe (Sao Paulo, Santiago), Asii (Bangkok, Peking, Bangalore, Jakarta, Tokio), Africe (Káhira, Pretoria). Roční rozpočet výzkumu společnosti Fraunhofer je víc než 2 miliardy EUR. Zhruba 30 % finančních prostředků poskytuje německá státní a federální vláda na pokročilý aplikovaný výzkum. 

Institut Fraunhofer pro průmyslové inženýrství (IAO), který sídlí ve Stuttgartu, pomáhá společnostem a veřejným institucím zavádět nové obchodní modely a efektivní procesy, navrhuje nová rozvojová témata pro budoucí směrování podnikatelského sektoru Německa i Evropy. Cílem společnosti Fraunhofer IAO je systematicky optimalizovat způsoby interakce lidí, organizací a technologií. Právě jejich zkušenosti mají pomoci projektu

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě je mezi veřejnými vysokými školami České republiky jediná, která po roce 1989 vznikla na „zelené louce“, bez možnosti navázat na delší existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Slezská univerzita se skládá z fakult a vysokoškolského ústavu, konkrétně z Filozoficko – přírodovědecké fakulty v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Fakulty veřejných politik v Opavě, a z matematického ústavu v Opavě.

Na počátku třetího tisíciletí prošla univerzita náročnou evaluací a je členem European University Association. Na pracovištích Slezské univerzity v Opavě i v Karviné dochází i ve spolupráci se zahraničními subjekty k rozvoji vědecko-výzkumné práce. Velmi aktivní je v tomto ohledu zejména Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, která se připojila k projektu.

ARRIVA Morava a.s.

Společnost Arriva Morava a. s. se zabývá poradenstvím v oblasti dopravy, reklamou, propagací a inzercí, dále pak provozování silniční dopravy osobní (v Moravskoslezském a Olomouckém kraji), provozováním cestovní agentury, poskytováním služeb a informací cestujícím v osobní autobusové dopravě a jinými činnostmi. Společnost aktuálně nevede vlastní výzkumnou činnost, ale podílí se na vzdělávání svých zaměstnanců v akreditovaném školicím středisku. Může se pochlubit pilotním projektem zavedení provozu 10 elektroautobusů, které provozují městskou hromadnou dopravu v Třinci, dík čemuž se město stalo průkopníkem elektrodopravy v rámci celého Česka. Společnost Arriva Morava a. s. se v současné době zabývá udržitelnou dopravou a ve spolupráci se zástupci veřejné správy měst a krajů hledá vhodná řešení. Do projektu se společnost zapojila v návaznosti na strategii Chytřejšího Moravskoslezského kraje. Řešit chce zejména otázky týkající se dopravy.

ČEZ ESCO, a.s.

Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat zákazníkům vše, co mohou v rámci svých energetických potřeb požadovat. Chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem o instalaci nebo provoz lokálního energetického zdroje či distribuční sítě a chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně. ČEZ ESCO kombinuje instalaci úsporných technologií a jejich financování s nabídkou elektřiny a plynu. Cílovými zákazníky ČEZ ESCO jsou průmyslové společnosti, malé a střední podniky, státní, municipální či privátní organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů od residenčních a administrativních budov, přes nemocnice a školy až po sportovní areály. Cílem společnosti je být první volbou pro zákazníky, kteří chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně. V oblasti vědy a výzkumu se společnost ČEZ ESCO aktivně podílí například na evropském projektu QUANTUM, který má do roku 2020 vyvinout a otestovat nástroje a modely služeb pro snížení spotřeby energie v budovách díky optimalizaci.

Moravskoslezské inovační centrum, a.s.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., je společnost pro hospodářský rozvoj Ostravy a Moravskoslezského kraje, jejímž posláním je vývoj a realizace nových služeb s pozitivním vlivem na rozvoj a atraktivitu místního prostředí pro podnikání a inovace, podporu inovací a růstu malých a středních regionálních firem a zesílení místní start-up komunity. Aktivně se podílí také na vědě a výzkumu. Tři hlavní pilíře centra (MSIC Scale Up, MSIC Expand, MSIC Collaboration) představují unikátní programy, jejichž cílem je vybudovat vlastní inovační ekosystém. Smělými kroky přispívá ke změně celkového vnímání kraje. Do projektu se společnost zapojila v návaznosti na strategii Chytřejšího Moravskoslezský kraj.

BeePartner, a.s.

Česká společnost BeePartner a.s. byla založena v listopadu roku 2014, jejím primárním cílem bylo poskytovat komplexní projektové a dotační poradenství v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Rozsah činností se však postupně dále rozvíjí a v současnosti se firma kromě dotačního poradenství zaměřuje na rozvojové strategie, studie a analýzy, marketingové strategie, design projektů, kreativní marketing, sdílený management projektových portfolií a další související a provázané činnosti. V roce 2016 se firma vzhledem k rostoucímu objemu příležitostí a potenciálu na poli využívání SMART technologií rozhodla veškeré aktivity související s tímto tématem vyčlenit do samostatné interní jednotky „Strategie a SMART“ a této problematice se koncentrovaně věnuje. Chystá také založení výzkumné instituce, která bude zahrnovat veškeré vědeckovýzkumné a vývojové činnosti s potenciálem rozvoje SMART technologií. Účast v projektu je tedy logickým vyústěním aktivit společnosti BeePartner.

AUTOCONT a.s.

Společnost AutoCont se roky zaměřuje na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu. V současnosti je největším a nejvýznamnějším českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií v České a Slovenské republice a pokrývá naprostou většinu potřeb ICT ve firmách a organizacích. AutoCont svoji vnitřní organizaci přizpůsobuje individuálním potřebám a možnostem svých zákazníků. Jinak řeší složité enterprise projekty u velkých zákazníků a jinak menší projekty u středně velkých komerčních firem. Společnost AutoCont CZ a.s. již od svého založení působí v dynamicky se měnícím sektoru informačních technologií, kde je základem úspěchu neustálá inovace a vývoj nových produktů a řešení. Inovace jsou ve společnosti rozvíjeny a řízeny na základě metodiky „Domu inovací“, která je aplikována napříč společností. Inovace jsou klíčovou komponentou celkové business strategie společnosti, která je stanovována ve tříletých cyklech formou tzv. VIZE 201x. Společnost dlouhodobě provozuje výzkum a vývoj a považuje jej za kritický faktor své komerční úspěšnosti.

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o. p. s. je výzkumnou organizací, jejímž hlavním cílem je provádět nezávisle výzkum a vývoj a veřejně šířit výsledky své činnosti formou vzdělávacích akcí, publikací a transferu znalostí. Společnost dlouhodobě podporuje rozvoj zdravotní péče a zavádění moderních trendů medicíny na území České republiky. Obecným cílem společnosti nadále zůstává podpora rozvoje zdravotní péče s maximálním využitím získaných poznatků, prevence, podpora zdravého životního stylu, které mají za cíl spokojenost pacientů, zaměstnanců a občanů. V minulých letech se Vzdělávací výzkumný institut AGEL o.p.s. podílel na řadě výzkumných projektech ve zdravotnictví a pochlubit se může spoluprací se zdravotnickými zařízeními, spoluúčastí na výzkumech v oblasti telemedicíny nebo snahou o elektronizaci a digitalizaci zdravotnictví. Účast v projektu pak i s ohledem na řešená témata není rozhodně nahodilá.