Máme za sebou první SMARTx kulatý stůl!

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity hostila 7. června první setkání odborníků na SMART technologie. Kromě zástupců našeho projektu SMARTX se kulatého stolu účastnili také přizvaní hosté.

První větší setkání v rámci našeho projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) se tematicky týkalo funkce budov ve veřejném prostoru. Kulatý stůl symbolicky odstartoval děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. Na něj navázal statutární ředitel společnosti BeePartner Ing. David Sventek, MBA a hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., kteří uvítaly hosty a připomenuli cíle projektu.

Poté už se rozběhla série prezentací, které se tematicky týkaly funkce budov ve veřejném prostoru.

Mezi hosty nechyběli zástupci partnerského Fraunhofer Institute Stuttgart Petr Suška a Fraunhofer Institute Freiburg Mike Letzgus, kteří řešili funkční budovy. Energetické fungování celých měst a čtvrtí v návaznosti na SMART systémy a technologie pak ve svém příspěvku přiblížil prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Pohled architektů na roli budovy v městském prostoru pak účastníkům Kulatého stolu nabídli Ing. Arch. Kamil Mrva a Ing. Arch. Jiří Fiala.

Kulatý stůl vyvrcholil panelovou diskuzí, v jejímž rámci došlo na doplňující otázky i možné vize využití SMART technologií. Červnové setkání zástupcům našeho projektu naznačilo možné směřování výzkumu v oblasti chytrých budov a měst.

Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST

Vážení návštěvníci, vážení vystupující, děkujeme Vám za účast na konferenci a těšíme se na další setkání a spolupráci!

V průběhu prosince budou k dispozici fotografie a konferenční video.

Prezentace z 26.11.2019 ke stažení

Fotky a videa z konference

O KONFERENCI

Ostravská univerzita ve spolupráci s projektovými partnery za podpory Moravskoslezského kraje pořádá konferenci s názvem Inovativní přístupy  v rozvoji měst, obcí a regionů, která se bude konat v Ostravě 26.-27.11.2019 v atraktivních prostorách Dolní oblasti Vítkovice a Ostravské univerzity (veškeré prostory jsou bezbariérové).

Na konferenci vystoupí významní představitelé institucí, územních celků, čeští a i zahraniční odborníci z praxe, kteří budou sdílet své projekty, zkušenosti a myšlenky v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů s využitím inovativních řešení.

První konferenční den proběhne 26.11.2019  od 12. hodiny v prostorách Brickhouse v Dolní oblasti Vítkovice a bude věnován jak trendům a vizím, tak i konkrétním zkušenostem se zaváděním chytrých řešení v obcích, městech a regionech s pozitivním dopadem na život obyvatel. V 18 hodin bude pro zájemce realizována prohlídka areálu Dolní oblasti Vítkovice a od 19.30 proběhne networkingový večer pod záštitou Moravskoslezského kraje.

Druhý konferenční den 27.11.2019 od 8. hodiny budou probíhat v posluchárnách Ostravské univerzity, Chitussiho 10, Slezská Ostrava tématické sekce:

 • Building performance,
 • Čistá mobilita,
 • Telemedicína a e-zdravotnictví,
 • Digitální inkluze.

Předpokládané ukončení druhého dne je ve 13. hodin společným obědem.

Těšit se můžete na vystoupení řečníků, mezi nimi například:

 • Petr Suška, MSc. Competence Team Leader: Urban Economy Innovation, Fraunhofer IAO, Stuttgart, Německo
 • Mike Letzgus, Dipl –Ing. Senior Project Manager, Fraunhofer IAO,  Stuttgart, Německo
 • Frank Lievens, International Society for Telemedicine and eHealth, Belgie
 • Rory Olcayto, Open City, Londýn
 • prof. Harry Spiess, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften School of Engineering (SoE) Institut für Nachhaltige Entwicklung INE, Švýcarsko
 • doc. RNDr. Jan Hradecký, PhD., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
 • Dr. Ing. Marie Zezůlková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ing. Rut Bízková, Technologická agentura ČR
 • Ing. Jiří Krist, předseda spolku Národní síť místních akčních skupin
 • Ing. Pavel Hrabě, Ph.D., Ministerstvo vnitra, Odbor hlavního architekta e-governmentu
 • Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., Centrum ENET, VŠB-TUO
 • Mgr. František Kubeš, SMART Brno
 • Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D., vedoucí organizační složky Smart Písek
 • Mgr. Michael Kašpar, starosta města Kolín
 • Ing. David Eyer, Ph.D., baubiologie.cz
 • Mgr. Michal Štýbnar, Národní telemedicínské centrum, FNOL
 • Ing. Zdeněk Gütter, CSc., Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • změna řečníků a programu je vyhrazena.

Účast na konferenci, společenský program (prohlídka DOV a společenská večeře) je ZDARMA.

Kapacita konference je omezena. Pro registraci využijte registrační formulář REGISTRACE.

Pro více informací kontaktujte Ing. Janu Vlčkovou, vlckova@beepartner.cz, tel. 731 681 202.

Akci pořádáme  v rámci projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452, více informací naleznete na webových stránkách projektu http://smart-x.cz/)

Akce je realizována také za finanční podpory Moravskoslezského kraje, který poskytl dotaci ve výši 70 tisíc korun.

V Moravskoslezském kraji vzniklo výzkumné centrum pro SMART technologie

Ostravská univerzita se chce víc zaměřit na budoucnost SMART technologií. Spolu s výzkumnými i neziskovými organizacemi, firmami a veřejnou správou bude řešit jejich masivnější využití ve městech a obcích. V regionu tak vzniklo nové výzkumné centrum.

Tisková zpráva 11. 7. 2019

Univerzita získala pro svůj projekt DMS Dlouhodobé mezisektorové spolupráce „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ podporu z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj, vzdělávání“. Celý výzkum je reakcí na rozvoj inovativních technologií a rostoucí požadavky na jejich využití.

„Je nezpochybnitelné, že význam moderních inovativních technologií poroste. A to ať už v oblasti řízení firem nebo při zvyšování kvality života ve městech i regionech. Pro jejich aplikaci je ale třeba také kritického přístupu a hodnocení jejich skutečné přínosnosti. V rámci projektu tak budeme v různých tematických oblastech ověřovat přínos různorodých inovací,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Kromě sociálních geografů se do projektu DMS zapojili také zástupci katedry informatiky a počítačů i univerzitní výzkumníci z Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií. Dalšími významnými partnery projektu pak jsouporadenská a konzultační společnost BeePartner, Fraunhofer Institut for Industrial Engineering IAO Stuttgart, Slezská univerzita v Opavě, AutoCont, Agel, Arriva Morava, Moravskoslezské Inovační Centrum a ČEZ ESCO.

Právě mezisektorová spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, firmami a veřejnou správou i neziskovými organizacemi – tedy aplikační sférou – je pro projekt stěžejní. Kromě technologického zázemí přislíbili zapojení partneři také sdílení vlastního know-how. Poradenská a konzultační společnost BeePartner, která pomáhala s rozjezdem projektu, si cení hlavně zapojení německého Fraunhofer Institut for Industrial Engineering IAO Stuttgart. Právě ten může v rámci projektu sehrát klíčovou roli.

„Fraunhofer institut má s „chytrými městy“ bohaté zkušenosti, a navíc dlouhodobě spolupracuje s průmyslovými giganty jakými jsou například společnost Siemens nebo Bosch, se kterými řeší využití smart technologií v praxi,“ přibližuje statutární ředitel společnosti BeePartner David Sventek.

V regionu vznikne vědecko-výzkumné centrum pro oblast SMART technologií, které budou tvořit hned dvě pracoviště – jedno na Ostravské univerzitě a druhé na Slezské univerzitě v Opavě. Právě z nich mají vzejít návrhy metod a postupů pro tvorbu a implementaci společensko-technických inovací na bází SMART technologií, které mají zvýšit kvalitu života v městech a obcích Moravskoslezského kraje. Řešit mají experimentálně například využití moderních technologií při zjišťování potřeb občanů, ve zdravotnictví v telemedicíně, monitorování kvality ovzduší a dopravy, inteligentní management budov či městských čtvrtí, digitální inkluzi seniorů a ohrožených sociálních skupin, komunikaci občanů s orgány státní správy, elektromobilitu a mobilitu a řadu dalších dílčích projektů.

Členové jednotlivých výzkumných skupin se kromě řešení dílčích úkolů budou účastnit také SMART konferencí v Česku i zahraničí a naváží spolupráci s vytipovanými partnery z řad firem, měst i obcí.

Celý projekt je financován z programu ITI (Integrované teritoriální investice) Moravskoslezského kraje.

The University of Ostrava opened a New Research Centre for SMART Technologies

The University of Ostrava wants to focus more on the future of SMART technologies. In cooperation with research and non-profit organizations, businesses and public administrations, the University will explore their use in cities and municipalities on a more massive scale.

The whole research, sponsored by the Faculty of Science of the University of Ostrava, is a response to the development of innovative technologies and the increasing requirements for their application.

“It is without a doubt that modern innovative technologies will continue to be more and more important, whether in the area of company management, or in increasing the quality of life in cities and regions. However, a critical approach and evaluation of their actual usefulness are also required for their application. Therefore, the project is designed to examine the advantages of various innovations for their application,” says the main guarantor of the project, doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. of the Department of Human Geography and Regional Development. 

The University of Ostrava and its partners received a subsidy from the Operational Programme of Research, Development and Education for the project of long-term inter-branch cooperation entitled “SMART Technologies for Improving Life in Cities and Regions” (under reg. no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452). The Ministry of education will allocate about 87 million Czech crowns among the involved subjects. Moreover, the project has also received a subsidy from the ITI Programme (Integrated Territorial Investments) of the Moravian-Silesian Region. 

Building performance

Kulatý stůl na téma Building performance – funkce budov ve veřejném prostoru za účasti partnerů projektu, sezvaných hostů a osobností z akademického, soukromého i veřejného sektoru. Prezentační část se věnovala tématům Building performance, Energetice měst a městských čtvrtí a Budova jako součást města, po ní následovala moderovaná panelová diskuze. Kulatý stůl uspořádala Ostravská univerzita a společnost BeePartner.