V Moravskoslezském kraji vzniklo výzkumné centrum pro SMART technologie

11.07.2019

Ostravská univerzita se chce víc zaměřit na budoucnost SMART technologií. Spolu s výzkumnými i neziskovými organizacemi, firmami a veřejnou správou bude řešit jejich masivnější využití ve městech a obcích. V regionu tak vzniklo nové výzkumné centrum.

Tisková zpráva 11. 7. 2019

Univerzita získala pro svůj projekt DMS Dlouhodobé mezisektorové spolupráce „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ podporu z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj, vzdělávání“. Celý výzkum je reakcí na rozvoj inovativních technologií a rostoucí požadavky na jejich využití.

„Je nezpochybnitelné, že význam moderních inovativních technologií poroste. A to ať už v oblasti řízení firem nebo při zvyšování kvality života ve městech i regionech. Pro jejich aplikaci je ale třeba také kritického přístupu a hodnocení jejich skutečné přínosnosti. V rámci projektu tak budeme v různých tematických oblastech ověřovat přínos různorodých inovací,“ říká hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Kromě sociálních geografů se do projektu DMS zapojili také zástupci katedry informatiky a počítačů i univerzitní výzkumníci z Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií. Dalšími významnými partnery projektu pak jsouporadenská a konzultační společnost BeePartner, Fraunhofer Institut for Industrial Engineering IAO Stuttgart, Slezská univerzita v Opavě, AutoCont, Agel, Arriva Morava, Moravskoslezské Inovační Centrum a ČEZ ESCO.

Právě mezisektorová spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, firmami a veřejnou správou i neziskovými organizacemi – tedy aplikační sférou – je pro projekt stěžejní. Kromě technologického zázemí přislíbili zapojení partneři také sdílení vlastního know-how. Poradenská a konzultační společnost BeePartner, která pomáhala s rozjezdem projektu, si cení hlavně zapojení německého Fraunhofer Institut for Industrial Engineering IAO Stuttgart. Právě ten může v rámci projektu sehrát klíčovou roli.

„Fraunhofer institut má s „chytrými městy“ bohaté zkušenosti, a navíc dlouhodobě spolupracuje s průmyslovými giganty jakými jsou například společnost Siemens nebo Bosch, se kterými řeší využití smart technologií v praxi,“ přibližuje statutární ředitel společnosti BeePartner David Sventek.

V regionu vznikne vědecko-výzkumné centrum pro oblast SMART technologií, které budou tvořit hned dvě pracoviště – jedno na Ostravské univerzitě a druhé na Slezské univerzitě v Opavě. Právě z nich mají vzejít návrhy metod a postupů pro tvorbu a implementaci společensko-technických inovací na bází SMART technologií, které mají zvýšit kvalitu života v městech a obcích Moravskoslezského kraje. Řešit mají experimentálně například využití moderních technologií při zjišťování potřeb občanů, ve zdravotnictví v telemedicíně, monitorování kvality ovzduší a dopravy, inteligentní management budov či městských čtvrtí, digitální inkluzi seniorů a ohrožených sociálních skupin, komunikaci občanů s orgány státní správy, elektromobilitu a mobilitu a řadu dalších dílčích projektů.

Členové jednotlivých výzkumných skupin se kromě řešení dílčích úkolů budou účastnit také SMART konferencí v Česku i zahraničí a naváží spolupráci s vytipovanými partnery z řad firem, měst i obcí.

Celý projekt je financován z programu ITI (Integrované teritoriální investice) Moravskoslezského kraje.