Konec listopadu patří v Ostravě SMART řešením

26.11.2019

Do Ostravy míří odborníci na SMART řešení. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (KSG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (OU) ve spolupráci se společností Beepartner a.s. připravila na 26. a 27. listopadu konferenci Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů. Ta nabídne sérii vystoupení a diskuzi na téma Building performance, Čistá mobilita, Telemedicína nebo Digitální inkluze.

Tisková zpráva 26. 11. 2019

Už několik měsíců v Moravskoslezském kraji funguje při Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě vědecko-výzkumné centrum pro oblast SMART technologií. To vzniklo v rámci rozsáhlého regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Hlavním řešitelem je katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty OU, které se podařilo dát dohromady výzkumníky z univerzit i zástupce neziskových organizací, firem nebo veřejné správy. Kromě zástupců Ostravské univerzity a Slezské univerzity na projektu spolupracuje dalších 7 subjektů – BeePartner a.s.; ČEZ ESCO, a.s.; AUTOCONT a.s.; Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s; ARRIVA Morava a.s.; německý Fraunhofer IAO a Moravskoslezské inovační centrum, a.s.

„Význam moderních SMART technologií roste. A to ať už v oblasti řízení firem nebo při zvyšování kvality života ve městech i regionech. Bez jakékoliv strategie a plánu ale samy o sobě nemohou fungovat plnohodnotně. Našim úkolem je ověřit přínos těchto inovací a pomoci zefektivnit jejich využití. Jednou z cest je samozřejmě i výměna zkušeností, kterou přinese právě naše ostravská konference,“ vysvětluje hlavní garant projektu doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přf OU.

Konference „Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů“ nabídne ucelený pohled na problematiku SMART technologií. První den se uskuteční v prostorách Brickhouse v Dolní oblasti Vítkovice, druhý pak proběhne přímo na domácí půdě katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (Chitussiho 10, Slezská Ostrava).

„Povedlo se nám přilákat významné představitele institucí, regionů, měst i obcí, a hlavně odborníky z praxe, kteří představí své projekty i zkušenosti se SMART inovacemi pro rozvoj různorodých územních celků. Program bude věnován jednak trendům a vizím v zavádění SMART řešení, ale také představení jejich praktických dopadů na život obyvatel, a to nejen v oblasti veřejné správy ale i v tematických okruzích building performance, čistá mobilita, telemedicína nebo digitální inkluze,“ dodává doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Pořadatelé po uzavření registrací hlásí celkem 150 účastníků, na které kromě přednášek a diskuzí na téma SMART inovací čeká také prohlídka Dolní oblasti Vítkovice nebo networkingový večer pod záštitou Moravskoslezského kraje. Právě hejtmanství konferenci „Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů“ podpořilo dotací ve výši 70 tisíc korun.

Projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) má vyvrcholit na konci v roku 2022. Výsledky společného výzkumu budou publikovány v odborných článcích a metodikách, prezentovány pak budou na konferencích v Česku i zahraničí, na pracovních seminářích, školeních nebo v interaktivní expozici, která vznikne v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. 

Program najdete zde.